artykuł nr 1

Statut Szkoły

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;

2) Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

4) słuchaczach – należy przez to rozumieć uczniów Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach;

5) opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden z oddziałów Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach;

6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden z oddziałów Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Liceum Profilowanego w Brzezinach, Technikum w Brzezinach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach, Szkoły Policealnej w Brzezinach;

7) organie prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – należy przez to rozumieć Powiat Brzeziński;

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

 

Rozdział I

Podstawowe informacje o Zespole

 

§ 2. 1. Zespół używa nazwy w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

2. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach, stemplach i tablicach.

3. Siedziba Zespołu mieści się w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, woj. łódzkie.

4. Zespół tworzą następujące szkoły:

1) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach;

2) Liceum Profilowane w Brzezinach;

3) Technikum  w Brzezinach;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Brzezinach;

5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brzezinach;

6) Szkoła Policealna w Brzezinach.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach jest Powiat Brzeziński.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

§ 4. Cykl kształcenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu trwa:

1) w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach – trzy lata na podbudowie gimnazjum;

2) w Liceum Profilowanym w Brzezinach – trzy lata na podbudowie gimnazjum kształcący w profilach:

a)  ekonomiczno-administracyjnym,

b)  zarządzanie informacją;

3) w Technikum w Brzezinach – cztery lata na podbudowie gimnazjum kształcący w zawodach:

a)  technik ekonomista,

b) technik handlowiec,

c)  technik technologii odzieży,

d)  technik logistyk,

e)  technik żywienia i gospodarstwa domowego,

f)  technik organizacji usług gastronomicznych;

4)  w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brzezinach - na podbudowie gimnazjum kształcącej w zawodach:

a)   mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych – trzy lata,

b)  kucharz małej gastronomii – dwa lata;

5) W Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Brzezinach kształcącym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego – trzy lata;

6) W Szkole Policealnej w Brzezinach kształcenie młodzieży w formie stacjonarnej w następujących zawodach:

a)  opiekun w domu pomocy społecznej – dwa lata,

b)  opiekunka środowiskowa – jeden rok.

 

§ 5. Profile i zawody, w których kształci szkoła ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu

 

 

§ 6. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu;

3)  umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

4)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;

5) wdraża uczniów i słuchaczy do odpowiedzialnego wykonywania pracy zawodowej i rozumienia jej roli w procesie społeczno-gospodarczym;

6) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

7) współpracuje z placówkami szkolenia zawodowego, z urzędami pracy i pracodawcami, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

§ 7. 1. Cele i zadania Zespołu wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy Zespołu, a także Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska są następujące:

1) Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez naukę religii zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, tożsamości narodowej przez zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę narodową, poprawne posługiwanie się językiem polskim;

2) Zespół udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzezinach;

3) Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny przez zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami;

4) Zespół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów oraz odpowiedni dobór treści programowych na zajęciach edukacyjnych, zajęciach praktycznych, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i poprzez indywidualną pracę nauczycieli z uczniami;

5) Zespół upowszechnia wiedzę ekologiczną i propaguje problemy ochrony środowiska realizując treści programowe podczas zajęć edukacyjnych;

6)  Zespół kształtuje postawy patriotyczne, uczy tolerancji i szacunku dla innych;

7) Zespół pomaga w kształtowaniu systemów wartości, dokonywaniu właściwych wyborów i pełnienia właściwych ról społecznych w dorosłym życiu;

8) Zespół uświadamia uczniom konieczność ciągłego doskonalenia się, kształcenia i pogłębiania wiedzy;

9)  Zespół współpracuje ze środowiskiem lokalnym i rodzicami uczniów;

10) Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów, podejmując działania zapobiegające agresji i przemocy w szkole;

11)  Zespół dba o zdrowie uczniów poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających z uzależnień, współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzezinach, Komendą Powiatową Policji w Brzezinach i pielęgniarką szkolną.

2. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Zespół realizuje Program Wychowawczy, którego celem nadrzędnym jest kształtowanie osobowości ucznia pozwalającej mu na aktywny rozwój i akceptację społeczną.

3. Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji następujących zadań:

1)   uczenie odpowiedzialności;

2)   kształtowanie zdolności współpracy i umiejętności jej doceniania;

3)   uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi i samego siebie;

4)   wspomaganie budowy indywidualnych systemów wartości i zasad życiowych;

5)  kształcenie zdolności do samooceny, oceniania innych oraz dokonywania właściwych wyborów;

6)   kształtowanie postaw patriotycznych;

7)   przygotowanie do pełnienia życiowych ról społecznych w dorosłym życiu;

8) wyrabianie w uczniach przekonania o konieczności ciągłego doskonalenia własnej osobowości i umiejętności zawodowych;

9) kształtowanie odporności na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych,

10)  współpracę ze środowiskiem;

11)  współpracę z rodzicami.

4. Zespół realizuje Szkolny Program Profilaktyczny, którego celem nadrzędnym jest wychowanie człowieka wolnego od nałogów, podejmującego właściwe decyzje dotyczące własnego zdrowia, natomiast celami szczegółowymi są:

1)   prowadzenie edukacji seksualnej;

2)   ograniczenie i eliminowanie kontaktu z używkami;

3)   ograniczenie i eliminowanie przemocy i zachowań agresywnych;

4)   umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów, poszerzenie horyzontów myślowych;

5)   nawiązanie właściwych relacji i budowanie autorytetu;

6)   podmiotowe traktowanie ucznia;

7)   zainteresowanie sprawami ucznia i pobudzanie empatii;

8)   umożliwienie realnej samorządności;

9)   rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych;

10)  integrowanie rodziców ze szkołą;

11)  integrowanie oddziaływań szkolnych i środowiska lokalnego.

5. Zespół w zakresie nauczania, zapewnia uczniom w szczególności:

1)   naukę poprawnego, swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu;

2)   poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie ułatwiającym zdobycie zawodu, bądź umożliwiającym podjęcie studiów wyższych;

3)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

4)   traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

5)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

6. W zakresie odpowiedniego przygotowania uczniów do podjęcia pracy zawodowej nauczyciele tworzą warunki do zdobywania następujących umiejętności:

1)   rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

2)   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

3)  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

4) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów międzyludzkich.

7. W zakresie pracy opiekuńczej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny w Zespole obowiązują następujące zasady:

1) podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, a podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych - nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia;

2)  podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Zespołu (nauczyciele, rodzice) stosownie do celu, planu i warunków, w jakich odbywają się zajęcia;

3)  podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu zgodnie z planem wywieszonym w pokoju nauczycielskim;

4)   szczególną opieką otoczeni są uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole i mający trudności w adaptacji w nowym środowisku;

5) umożliwienie uczniom kontaktów ze służbą zdrowia przez korzystanie z opieki pielęgniarki;

6) uczniowie, którzy mają trudne warunki w rodzinie, mają prawo do pomocy materialnej;

7)   w przypadkach losowych przyznawana jest pomoc materialna doraźna lub stała w zależności od posiadanych przez szkołę środków.

8)   budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 8. Przepisów ust. 1 - 4 oraz ust. 7 nie stosuje się do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach, a przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do Szkoły Policealnej w Brzezinach.

 

§ 8. 1. Cele kształcenia i wychowania szkoła osiąga w ramach realizacji zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych we współdziałaniu z pracodawcami i jednostkami organizacyjnymi.

2. Realizacja zadań odbywa się poprzez wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w pracy na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju słuchaczy.

§ 9. Zespół realizuje zadania z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) zabezpiecza warunki prawidłowego przebiegu zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych w szkole i poza szkołą;

2)  zapoznaje uczniów i słuchaczy oraz egzekwuje przestrzeganie przez nich regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w pracowniach, w sali gimnastycznej itp.;

3) przestrzega obowiązujących zasad sprawowania opieki nad uczniami podczas organizowanych wycieczek szkolnych;

4)  w miarę możliwości zapewnia pomoc materialną uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

 

§ 10. 1. W celu wyrównywania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do nauki Zespół może organizować nieodpłatne zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy.

2. Zespół umożliwia osobom przygotowującym się do egzaminów eksternistycznych uczęszczanie na wybrane przez nich zajęcia wynikające z programu nauczania, na zasadach określonych przez dyrektora Zespołu.

3. Słuchacze przygotowujący się do egzaminu eksternistycznego składają umotywowany wniosek do dyrektora Zespołu o umożliwienie uczestnictwa w wybranych zajęciach edukacyjnych.

 

 

Rozdział III

Organy Zespołu

 

§ 11. Organami Zespołu są:

1)   dyrektor Zespołu;

2)   rada pedagogiczna;

3)   rada rodziców;

4)   samorząd uczniowski;

5)   samorząd słuchaczy.

 

§ 12. Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu, a w szczególności:

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie admnistracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;

6) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości;

7) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu;

8) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę oraz realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;

9) współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy;

10) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów/słuchaczy do szkół, przenoszenia ich do innych oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów/słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

11) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

12) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

13) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

14) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

15) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;

16) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

17) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu.

 

§ 13. 1. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

3. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem § 32.

4. Dyrektor Zespołu powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

 

§ 14. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwał związanych z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;

6) przygotowanie projektu zmian Statutu;

7) opiniowanie w szczególności:

a)   organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)   projektu planu finansowego Zespołu;

c)   wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycji dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem jest wstrzymywane przez dyrektora Zespołu. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6.  Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

7. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności rady pedagogicznej określi regulamin rady pedagogicznej opracowany przez zespół powołany w głosowaniu jawnym przez tę radę i przedstawiony jej do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia powołania zespołu. Poprawki do projektu regulaminu są wnoszone i uchwalane w trakcie posiedzenia, na którym zespół przedstawia projekt regulaminu, a w wyjątkowo zawiłych sprawach - na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 15. 1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Liceum Profilowanego w Brzezinach, Technikum  w Brzezinach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Brzezinach.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

 

 

3. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)  uchwalanie w rozumieniu z radą pedagogiczną:

a)  programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6. Rada rodziców w regulaminie określa zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

§ 16. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski oraz samorząd słuchaczy zwane dalej „samorządami”.

2.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, natomiast samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Zespołu.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządów określi regulamin uchwalony przez ogół uczniów lub ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulaminy samorządów nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.

5. Samorządy realizują w szczególności następujące zadania:

1)   organizują społeczność uczniowską i słuchaczy do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków określonych w statucie Zespołu;

2)   przedstawiają dyrektorowi Zespołu oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów lub słuchaczy, takich jak:

a)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

3)   dbają o sprzęt i urządzenia szkolne;

4)   dbają o dobre imię i honor Zespołu, kultywują i wzbogacą jego tradycje.

 

§ 17. 1. Organy Zespołu współpracują w sprawach kształcenia uczniów i słuchaczy oraz przy podejmowaniu ważniejszych decyzji poprzez:

1)   uczestnictwo ich przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

2)   opiniowanie projektów uchwał rady pedagogicznej;

3)   składanie przez dyrektora Zespołu  informacji o podjętych działaniach;

4)   podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;

5)   wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powstałych w Zespole;

6)   zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych decyzjach.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu należy do dyrektora Zespołu. W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy Zespołu

 

§ 18. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 19. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania poszczególnych typów szkół oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół.

 

§ 20. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się:

1)   liczbę pracowników Zespołu;

2)   liczbę stanowisk kierowniczych;

3)   ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

4) liczbę godzin nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;

5) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

§ 21. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programu dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania.

4. Dopuszcza się zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzy bądź powierzył zadania wychowawcy, w szczególności w:

1)   sytuacjach losowych (choroba, przejście na rentę, emeryturę);

2)   sytuacjach konfliktowych, w przypadku złożenia wniosku przez rodziców, uczniów, nauczycieli – o zmianie decyduje dyrektor po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

§ 22. 1.  Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

    2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym oddziale.

  Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Zespołu.

 

3. Uczniowie nieobjęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, uczęszczają na lekcje etyki.

4. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym oddziale. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Zespołu.

 

§ 23. Organizację stałych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu i radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwości lokalowych Zespołu.

 

§ 24. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi;

4)   nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

5)   praktyczna nauka zawodu.

 

§ 25. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.

 

§ 26. 1. Liczba uczniów w oddziałach na zajęciach edukacyjnych realizujących podstawę programową wynosi 30, a na zajęciach kształcenia zawodowego - nie więcej niż 15. Za zgodą Zarządu Powiatu w Brzezinach liczba uczniów na zajęciach może zostać zmniejszona lub zwiększona.

2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów i słuchaczy.

 

§ 27. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych i lokalowych posiadanych przez Zespół.

 

§ 28. Koła zainteresowań oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (imprezy sportowe, konkursy, wycieczki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) prowadzone są w grupach międzyklasowych w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Zespołu, nie może być niższa niż 15 uczniów.

 

§ 29. W Zespole mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 30. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych . Rada pedagogiczna może przyjąć inną organizację zajęć edukacyjnych.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna:

  1) umożliwiać realizację programu nauczania w danym zawodzie,

  2) uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu,

  3) uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

  4) uwzględniać warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

4. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są pod kierunkiem nauczycieli szkoły lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych niż Zespół jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Zespołu a daną jednostką.

7. Szkoła zgodnie z planem nauczania kieruje uczniów na praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą określającej w szczególności zakres praktyki, nazwę realizowanego programu nauczania dla danego zawodu, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki. Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określają przepisy rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

§ 31. 1. W Zespole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu i rodzice zgodnie z jej regulaminem.

3. Zadania biblioteki:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)  tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych.

5. Zakres obowiązków nauczyciela-bibliotekarza:

1)   organizowanie pracy w bibliotece:

a)   opracowanie rocznego planu działalności biblioteki,

b)   uzgadnianie stanu majątkowego z komórką organizacyjna do spraw księgowości,

c) sporządzanie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego ocenę czytelnictwa poszczególnych klas;

2)   praca pedagogiczna:

a)  praca indywidualna z uczniem,

b)  poradnictwo w doborze literatury,

c)  realizacja treści ścieżki czytelniczo – medialnej zgodnie z programem,

d) udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych,

e)  prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

f)   organizowanie konkursów czytelniczych,

g)  dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

h)  dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3)    praca organizacyjna:

a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)   opracowywanie biblioteczne zbiorów,

c)   selekcja zbiorów i ich konserwacja,

d) organizowanie warsztatu informacyjnego,

e)   wydzielanie księgozbioru podręcznego,

f) prowadzenie katalogów,

g)   udostępnianie zbiorów;

4)   współpraca z uczniami i słuchaczami:

a)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów i słuchaczy,

b) pogłębianie i wyrabianie u uczniów oraz słuchaczy nawyku czytania i samokształcenia,

c)   propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;

5)   współpraca z rodzicami:

a)   pomoc w doborze literatury,

b)   popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

c)   informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb;

6)   współpraca z nauczycielami:

a)   wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)  pomaganie nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno –wychowawczych,

c)   informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

d) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy Zespołu;

7)   współpraca z innymi bibliotekami :

a)   wspólne organizowanie imprez czytelniczych,

b) wymiana wiedzy i doświadczeń,

c)   wypożyczania międzybiblioteczne,

d) udział w targach i kiermaszach.

 

 

Rozdział V

Inne stanowiska kierownicze

 

§ 32. 1. Stanowiska kierownicze w Zespole są tworzone w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę odpowiednio do warunków organizacyjnych, potrzeb i posiadanych środków finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)   wicedyrektora szkoły;

2)   kierownika kształcenia praktycznego.

 

§ 33. Do zadań i uprawnień wicedyrektora szkoły należy:

1) nadzorowanie realizacji programów nauczania z przedmiotów ujętych w harmonogramie hospitacji zgodnie z podziałem zadań pomiędzy dyrektorem i wicedyrektorem;

2) organizowanie i nadzorowanie pracy wychowawczej i opiekuńczej w Zespole;

3) organizowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz przydziału godzin nauczycielom na dany rok szkolny;

4) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji uczniowskiej;

5) nadzorowanie przygotowania projektu planu pracy Zespołu;

6) opracowywanie harmonogramu dyżurów nauczycieli;

7)   organizowanie różnych form pomocy stypendialnej dla uczniów i słuchaczy;

8) nadzorowanie prawidłowości rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli;

9) organizowanie zajęć za nieobecnych nauczycieli poprzez przydzielanie zastępstwa;

10) nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu sanitarno-higienicznego Zespołu;

11)  współpraca z samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy;

12)  wykonywanie innych zadań wnikających z zakresu obowiązków;

13)  zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.

 

§ 34. Do zadań i uprawnień kierownika kształcenia praktycznego należy:

1)   organizowanie i kierowanie praktyczną nauką zawodu;

2) współorganizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów;

3)   kierowanie i nadzorowanie realizacji programu nauczania praktycznego;

4)  organizowanie i koordynowanie procesu dydaktycznego prowadzonego w podmiotach gospodarczych poza terenem szkoły, z którymi są podpisane umowy o realizację praktyk zawodowych;

5)   opracowywanie harmonogramu praktyk zawodowych oraz prowadzenie nadzoru nad ich przebiegiem;

6)  nadzorowanie przestrzegania przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu i uczniów obowiązujących przepisów bhp;

7)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu;

8)  przedstawianie na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdań z przebiegu praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych.

 

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

§ 35. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie z arkuszem organizacji Zespołu.

 

§ 36. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 37. 1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie ciągłej opieki uczniom podczas ich pobytu w Zespole;

2)  prawidłowe rozłożenie procesu dydaktycznego poprzez szczegółowe opracowanie planu pracy dydaktycznej, systematyczną kontrolę postępów ucznia w nauce oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności;

3) dbałość o wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne (zakup, samodzielne wykonanie lub przy pomocy rodziców i uczniów) oraz sprzęt szkolny;

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;

5)   sprawiedliwe, obiektywne i bezstronne traktowanie uczniów w każdej sytuacji;

6)   udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu ich niepowodzeń szkolnych;

7) doskonalenie warsztatu pracy przez udział w różnych formach samokształcenia organizowanych w Zespole, konferencjach metodycznych, kursach dokształcających i studiach podyplomowych.

2. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

2) decydowania o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów edukacyjnych ucznia;

3) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;

4) wnioskowania w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar.

 

§ 38. 1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Zespołu i zaakceptowany przez radę pedagogiczną nauczyciel zwany przewodniczącym zespołu przedmiotowego.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)   decyzje w sprawie wyboru programów nauczania;

2) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli autorskich, innowacyjnych programów nauczania;

3)   korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

4)   wspólne opracowanie szczegółowych zasad i kryteriów oceniania uczniów,

5)   wypracowanie wspólnych narzędzi badania wyników nauczania i diagnozowanie ich poziomu;

6)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

7)   wspieranie w pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie;

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

9)   organizowanie konkursów przedmiotowych;

10)  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych i olimpiadach.

4. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi Zespołu i radzie pedagogicznej szczegółowego planu pracy z konkretnymi zadaniami do końca września każdego roku szkolnego.

5. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do składania dwukrotnie sprawozdania z realizacji planowanych założeń, na półrocznym i rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

§ 39. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i pomoc w działaniach zespołowych wychowanków;

3)   rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) opracowanie rocznego planu tematów godzin z wychowawcą zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu oraz Szkolnym Programem Profilaktyki;

2)   otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia;

3)   planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia społecznego w celu indywidualnego rozwoju ucznia i integracji zespołu uczniowskiego;

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie poprzez uzgadnianie z nimi działań wychowawczych wobec ogółu uczniów;

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami celem poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

6) współdziałanie z rodzicami celem udzielania im pomocy wychowawczej oraz otrzymanie od nich pomocy w swoich działaniach;

7)   włączenie rodziców w sprawy życia klasy, uczniów i Zespołu;

8)   kontakty z rodzicami uczniów w liczbie co najmniej 3 spotkań w semestrze;

9)  udostępnianie uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia, profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły.

3. Wychowawcy korzystają w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1)   dyrektora Zespołu;

2)   nauczycieli należących do zespołu wychowawców;

3)   służb medycznych;

4)   nauczyciela bibliotekarza;

5)   rady pedagogicznej;

6)   rady rodziców;

7)   doradców metodycznych;

8)   Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach;

9)   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach;

10)  innych instytucji.

4. Wychowawca prowadząc dokumentację danego oddziału:

1)   dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika;

2)   kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe);

3)   przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia statystyczne;

4)   wpisuje roczne oceny do arkusza ocen;

5)   wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne umotywowanie ocen nagannych i wzorowych z zachowania);

6)  dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły);

7)   wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego;

8)  prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami;

9)   nadzoruje lub prowadzi rozliczenia kosztów wycieczek i imprez;

10)  odnotowuje w dzienniku lekcyjnym kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy;

11)  prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego.

5. Początkującym nauczycielom wychowawcom przydziela się doradcę w osobie doświadczonego i osiągającego dobre wyniki wychowania - nauczyciela.

 

§ 40. 1. Oddziałem Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach opiekuje się nauczyciel opiekun wskazany przez dyrektora Zespołu po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej Zespołu.

2. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki dydaktycznej nad słuchaczami szkoły, a w szczególności:

1)  podejmowanie działań zmierzających do stworzenia właściwej atmosfery w klasie;

2)  rozwiązywanie konfliktów powstałych w zespole słuchaczy oraz między słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej;

3)   egzekwowanie przestrzegania przez słuchaczy Statutu Zespołu;

4)  analizowanie przyczyn niepowodzeń w nauce i podejmowanie środków zaradczych;

5)   rozliczanie słuchaczy z uczestnictwa w zajęciach;

6)   zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w szkole regulaminami;

7)   udzielanie pomocy w zorganizowaniu samorządu klasowego i inspirowanie jego działalności;

8)   współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danym oddziale w zakresie koordynacji wymagań i ich indywidualizacji;

9)   prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 41. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z przydzielonymi zakresami uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz regulaminem pracy.

 

Rozdział VII

Warunki i tryb przyjmowania uczniów i słuchaczy

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

§ 42. 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Dyrektor Zespołu.

2. Nabór do szkół odbywa się przez:

1)   składanie informacji o danych ucznia i wyborze szkoły drogą elektroniczną,

2)   złożenie w siedzibie Zespołu niżej wymienionych dokumentów:

a)   podania,

b)   kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

c)   kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d) w przypadku kandydatów do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

3. Ustala się harmonogram rekrutacji obowiązujący w szkołach wchodzących w skład Zespołu zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty wydawanym w roku szkolnym poprzedzającym nabór na następny rok szkolny wskazującym termin:

1)   składania dokumentów do klas pierwszych;

2)   ogłoszenia list przyjętych do szkół;

3) złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, stanowiących potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranym typie szkoły.

4. Komisja kwalifikacyjna przyjmuje uczniów od 16 do 18 roku życia po ukończeniu gimnazjum do:

1)   Liceum Ogólnokształcącego - o trzyletnim cyklu kształcenia;

2)  Liceum Profilowanego o trzyletnim cyklu kształcenia, kształcącym w profilach:

a)   ekonomiczno –administracyjnym,

b)    zarządzanie informacją;

3)   Technikum nr 1 o czteroletnim cyklu kształcenia kształcącego w zawodzie:

a)   technik ekonomista,

b)   technik handlowiec,

c)   technik technologii odzieży,

d) technik logistyk,

e)   technik żywienia i gospodarstwa domowego,

f) technik organizacji usług gastronomicznych;

4)   Zasadniczej Szkoły Zawodowej- kształcącej w zawodzie:

a)   mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (cykl kształcenia - 3 lata),

b)    kucharz małej gastronomii (cykl kształcenia - 2 lata).

5. Absolwenci gimnazjum, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od spełnienia kryteriów wskazanych w niniejszym Statucie.

6. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

7. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt.

8. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 pkt.

9. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

1)   stopień celujący   - 15 pkt;

2)   stopień bardzo dobry   - 13 pkt;

3)   stopień dobry  - 11 pkt;

4)   stopień dostateczny -  7  pkt;

5)   stopień dopuszczający   - 2 pkt;

6)   świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  - 7 pkt.

10. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum jest następujący:

1)   uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

a)   jeden tytuł – 11 pkt,

b)   dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 pkt;

2)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

a)   w jednym konkursie – 5 pkt,

b)   w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 pkt;

3)   zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

a)   w jednej dyscyplinie – 5 pkt,

b)   w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 pkt;

albo (w przypadku braku osiągnięć, co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - 3 pkt;

4)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 pkt;

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności środowiska szkolnego – 3 pkt.

11. W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają według kolejności spełnienia podanych niżej kryteriów uczniowie, którzy:

1)   otrzymali najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym;

2)   uzyskali najwyższą liczbę punktów za świadectwo.

12. O przyjęciu do danego typu szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów otrzymanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejności od największej do najmniejszej. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

§ 43. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia przechodzącego z innej szkoły.

2. Uczeń przechodzący z innej szkoły przyjmowany jest na podstawie:

1)  świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia:

a)   spełniającego obowiązek nauki poza szkołą

b)  do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil kształcenia, albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.

 

§ 44. 1. Do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach przyjmowani są absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Do Szkoły Policealnej w Brzezinach przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie.

3. Kandydaci powinni wykazywać się odpowiednimi zainteresowaniami zawodowymi i niezbędnymi dla danego zawodu sprawnościami, a także przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

4. Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej przyjmowane są w terminach corocznie ustalanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

5. Nabór do szkoły odbywa się przez złożenie w siedzibie szkoły następujących dokumentów:

1)   podania;

2)   kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej;

3)   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do którego przygotowuje szkoła;

4)   2 fotografii.

6. O przyjęciu do szkoły decydują:

1)   pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;

2)   suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym lub rozmowy kwalifikacyjnej, a także ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej z przedmiotów ustalonych przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

3)  ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania określonego zawodu;

4) przedłożone zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do którego przygotowuje szkoła.

7. Kryteria oraz warunki przyjęcia do klas pierwszych są podawane do wiadomości kandydatom nie później niż na miesiąc przed terminem rekrutacji.

8. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora Zespołu w każdym roku szkolnym.

9. Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki ucznia  i słuchacza oraz nagrody i kary

 

§ 45. Uczeń i słuchacz ma prawo do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)  uzyskania informacji, na początku roku szkolnego, na temat programów nauczania, zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz metod nauczania;

3)   znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5)   wyrażania opinii i wątpliwości, dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

6)   ochrony i poszanowania jego godności;

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

8)  swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych;

9)  wolności sumienia i wyznania;

10)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

11) znajomości programów nauczania realizowanych na zajęciach edukacyjnych, planu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu;

12) proponowania tematyki planów wychowawczych, sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu;

13)  otrzymywania na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów za wiadomości i umiejętności;

14)  pomocy w przypadku trudności w nauce;

15)  indywidualnego nauczania;

16)  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

17)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych;

18)  wpływu na życie Zespołu przez działalność samorządową;

19)  zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;

20)  bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Zespole;

21)  odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i podczas ferii;

22)  uczestnictwa w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych i innych formach wypoczynku organizowanego przez Zespół;

23)  uczestnictwa w życiu kulturalnym Zespołu.

 

§ 46. 1. Uczeń i słuchacz ma obowiązek:

1) godnego i kulturalnego zachowania się w Zespole i poza nim;

2) systematycznego przygotowywania się do lekcji, aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

3)  punktualnego przybywania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

4)  podporządkowania się zaleceniom dyrektora Zespołu, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasy;

5)   przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a)   okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)   przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)   szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań ludzi;

6)   troszczenia się o mienie Zespołu i jego estetyczny wygląd;

7)   szanowania symboli narodowych, szkolnych i kultywowania tradycji Zespołu;

8)   wystrzegania się szkodliwych nałogów;

9)   przeciwdziałania agresji w Zespole;

10)  dbania o schludny wygląd i przestrzegania zasad higieny osobistej;

11)  niekorzystania z telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych;

12)  usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły nie później jednak niż do 2 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwień dokonuje wychowawca na podstawie:

a) dokumentu wystawionego przez lekarza,

b)  dokumentu potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,

c) wezwań urzędowych,

d) wiarygodnego wyjaśnienia dokonanego przez pełnoletniego ucznia;

13)  korzystania z szatni;

14)  pokrywania kosztów naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód;

15) przebywania na terenie Zespołu w czasie planowanych zajęć i przerw międzylekcyjnych;

16)  nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty Zespołu bez zgody nauczyciela; zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) oraz w wyniku decyzji wychowawcy, innego nauczyciela bądź pielęgniarki.

2. Ucznia i słuchacza przebywającego w Zespole obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 

§ 47. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub słuchacza, skargę do dyrektora Zespołu uczeń lub słuchacz składa w terminie siedmiu dni od dnia stwierdzenia naruszenia tego prawa.

2. Dyrektor rozpatruje skargę w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

3. Uczniowi i słuchaczowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty lub Starosty Brzezińskiego, w zależności od charakteru sprawy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

 

§ 48.1. Uczeń i słuchacz może być nagrodzony za:

1)   rzetelną naukę;

2)   wzorową postawę;

3)   wybitne osiągnięcia;

4)   dzielność i odwagę.

2. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony:

1)   oceną bardzo dobrą lub wzorową z zachowania;

2)   pochwałą dyrektora Zespołu wobec wszystkich uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub inne premiowane, co najmniej w skali województwa;

3)  wręczeniem dyplomu za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność społeczną, przesłaniem listu gratulacyjnego na ręce rodziców lub opiekunów ucznia;

4) przyznaniem nagrody rzeczowej lub finansowej w postaci np. dofinansowania wypoczynku lub wyjazdu szkolnego.

3. Rodzaje nagród stosowanych wobec słuchaczy:

1)   pochwała udzielona słuchaczowi przez opiekuna wobec klasy;

2)   pochwała udzielona słuchaczowi przez dyrektora Zespołu;

3)   pochwała udzielona na zakończenie roku szkolnego;

4)   przyznanie nagrody rzeczowej na zakończenie roku szkolnego.

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie i słuchacze otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe, samorządowe i państwowe oraz instytucje i organizacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nagroda może być udzielona na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, samorządu słuchaczy, wychowawcy klasy, opiekuna, organizacji młodzieżowej, instytucji lub grupy po odpowiednim udokumentowaniu.

6. Przyznanie nagrody powinno być odnotowane w dokumentach klasy i Zespołu.

 

§ 49. 1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie statutu Zespołu:

1)   upomnieniem wychowawcy klasy;

2)   oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania;

3) upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu udzieloną wobec wszystkich uczniów z zaznaczeniem nagany w aktach ucznia;

4)   zawieszeniem prawa do udziału:

a) w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

b) w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Karę wymienioną w pkt 4 wymierza w imieniu społeczności szkolnej dyrektor Zespołu na podstawie odpowiedniej uchwały rady pedagogicznej.

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza określonych w statucie Zespołu mogą być wobec słuchacza zastosowane następujące kary:

1)   upomnienie przez opiekuna;

2)   upomnienie przez dyrektora Zespołu;

3)   nagana udzielona przez dyrektora Zespołu na apelu szkolnym;

4)   skreślenie z listy słuchaczy.

3. Z wnioskiem o ukaranie ucznia lub słuchacza i propozycją rodzaju kary występują: wychowawca klasy lub opiekun klasy, dyrektor Zespołu lub inny członek rady pedagogicznej, jeśli uzna to za uzasadnione.

4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego lub słuchaczy bądź rady rodziców.

5. Dyrektor Zespołu może w drodze decyzji, skreślić ucznia lub słuchacza z listy uczniów lub słuchaczy w przypadkach określonych w statucie Zespołu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego lub słuchaczy.

6. Uczeń lub słuchacz może być skreślony z listy uczniów lub słuchaczy z powodu:

1) skazania ucznia prawomocnym wyrokiem sądu;

2) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej innego ucznia, nauczyciela, pracownika obsługi oraz innej osoby przebywającej na terenie Zespołu;

3)   zaboru lub zniszczenia mienia Zespołu lub innej osoby;

4)   wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innej osoby;

5)  przebywania na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania lub rozprowadzania alkoholu bądź narkotyków;

6)  świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia lub słuchacza określonych w  Statucie.

7. Uczeń pełnoletni albo rodzice lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego mają prawo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu odwołać się za pośrednictwem dyrektora Zespołu do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

§ 50. Zespół informuje pisemnie rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

Rozdział IX

Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

 

§ 51.1. Ocenianiu podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia i słuchacza;

2)   zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia lub słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Zespole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.

 

§ 52. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia i słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniowi i słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;

3)   motywowanie ucznia i słuchacza do dalszych postępów w nauce;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Zespole;

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 53.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, informują uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz słuchaczy o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania ujętego w przedmiotowym systemie oceniania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i słuchaczy na zajęciach edukacyjnych ujętych w przedmiotowym systemie oceniania;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września, informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 54. 1. Sposób oceniania i skala ocen:

1) oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

a)   stopień celujący – 6,

b)   stopień bardzo dobry -5,

c)   stopień dobry – 4,

d) stopień dostateczny – 3,

e)   stopień dopuszczający – 2,

f) stopień niedostateczny - 1;

2) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według skali:

a)   - stopień celujący -6,

b)   - stopień bardzo dobry – 5,

c)   - stopień dobry – 4,

d) - stopień dostateczny – 3,

e)   - stopień dopuszczający – 2,

f) - stopień niedostateczny – 1.

2. Ustala się następujące kryteria ocen:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń (słuchacz):

a)  którego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

c)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń (słuchacz), który:

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikający z programu nauczania,

b)   umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce,

c)   potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,

d) posługuje się poprawnym językiem;

3)   stopień dobry otrzymuje uczeń (słuchacz), który:

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b)  właściwie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

c)  nie popełnia błędów językowych, a w wypowiedziach występują błędy stylistyczne;

4)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń (słuchacz), który:

a)  opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikający z materiału programowego dla treści podstawowych z danego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,

c)   popełnia błędy językowe;

5)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń (słuchacz), który:

a)   ma braki w opanowaniu koniecznych podstaw programowych, ale z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne na poziomie koniecznych wymagań programowych,

b)   rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń (słuchacz), który:

a)   nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania,

b)   nie jest w stanie rozwiązać zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

c)   popełnia rażące błędy językowe, posługuje się nieporadnym stylem, wykazuje duże trudności w mówieniu poprawnym językiem.

3. Oceny postępów ucznia i słuchacza notowane są systematycznie w dzienniku zajęć edukacyjnych.

4. Uczeń i słuchacz powinien w ciągu semestru otrzymać przynajmniej trzy oceny cząstkowe z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (prac klasowych, testów, sprawdzianów).

5. Praca klasowa obejmuje wiadomości z poszczególnych działów programu nauczania lub jego części.

6. Sprawdzian wiadomości obejmuje wiadomości z maksimum trzech ostatnich lekcji i przeprowadza się go bez wcześniejszego uprzedzenia.

7. Test obejmuje zakres wiadomości określony przez nauczyciela.

8. Termin przeprowadzenia prac klasowych i testów nauczyciel podaje z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej lub teście ma obowiązek napisać zaległą pracę klasową lub test :

1)   na pierwszych zajęciach po nieobecności trwającej 1 dzień;

2)   w terminie 1 tygodnia po nieobecności trwającej co najmniej 3 dni.

10. Ocena pracy, zdolności manualnych i wykorzystania teorii na zajęciach praktycznych dokonywana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne z uczniem.

11. Ocena praktyk zawodowych dokonywana jest na podstawie oceny wystawionej przez prowadzącego praktykę i oceny uzyskanej na zaliczeniu praktyki.

12. Prace klasowe i testy powinny być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.

13. Ocenione prace pisemne uczeń (słuchacz) otrzymuje do wglądu na lekcji podczas omawiania oceny z pracy.

14. Przy wystawianiu oceny uczeń (słuchacz) jest informowany przez nauczyciela o uzyskanej ocenie, która wynika z zastosowania kryterium przedmiotowego systemu oceniania.

15. O ocenach uzyskanych przez uczniów wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniach odbywanych, co najmniej 3 razy w semestrze.

16. Z poszczególnych przedmiotów oceniany jest przyrost wiedzy i umiejętności oraz poprawność języka.

17. Oceny są jawne dla ucznia (słuchacza)  i jego rodziców (prawnych opiekunów).

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi podczas zajęć edukacyjnych lub wychowawczych, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań rodziców, konsultacji z nauczycielami lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym, wychowawcą lub dyrektorem.

20. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

21. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

22. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 55. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia (słuchacza) z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony „ albo „zwolniona

4. Dyrektor Zespołu prowadzący kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji wpisuje się ”zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

 

§ 56. 1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego

2. W przypadku ucznia o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „ zwolniona”.§ 57. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1)    funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

2)  respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny z zajęć edukacyjnych;

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając opinie nauczycieli uczących w danej klasie.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

7. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1)   ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, wyróżnia się dużą aktywnością na lekcjach, bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i odnosi w nich sukcesy,

b) aktywnie uczestniczy w życiu Zespołu, jest inicjatorem działań organizacji szkolnych, organizuje prace społeczne na rzecz Zespołu, chętnie pomaga kolegom w nauce, ma wysoką kulturę osobistą, dba o kulturę języka i swój wygląd, swoją postawą i zachowaniem pozytywnie wpływa na atmosferę w grupie,

c) jest koleżeński i lubiany, jest przykładem do naśladowania w Zespole i poza nim,

d) dba o honor, tradycję Zespołu i piękno mowy ojczystej,

e)   dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

f) systematycznie zmienia obuwie na wymagane w Zespole,

g)   nie pali papierosów,

h)   nie używa żadnych używek;

2)   ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)  nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,

b)   wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)   uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu i klasy, pomaga kolegom w nauce,

d) nie sprawia kłopotów wychowawczych,

e)   jest koleżeński, bierze aktywny udział w życiu Zespołu,

f) godnie i kulturalnie zachowuje się w Zespole i poza nim;

3)   ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

b)  uczestniczy w pracach na rzecz Zespołu, pomaga kolegom w nauce, nie sprawia kłopotów wychowawczych,

c)   jest koleżeński i lubiany w klasie, szanuje sprzęt szkolny,

d) zachowuje się kulturalnie w Zespole i poza nim;

4)   ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)  w zasadzie przestrzega regulaminu Zespołu, ale są zastrzeżenia do jego zachowania i kultury osobistej,

b)   mało aktywnie angażuje się w życie Zespołu i klasy;

5)   ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) opuścił bez usprawiedliwienia 35 godzin lekcyjnych,

b) narusza regulamin Zespołu,

c) sprawia kłopoty wychowawcze, jest niezdyscyplinowany, ma szkodliwy wpływ na innych uczniów lub nie stosuje się do poleceń nauczycieli,

d)  niegrzecznie i arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników Zespołu i kolegów,

e)   przeszkadza na lekcjach, nie angażuje się w pracę klasy i Zespołu,

f) otrzymał upomnienie od wychowawcy lub dyrektora Zespołu;

6)   ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)   opuścił więcej niż 35 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

b)   drastycznie narusza regulamin Zespołu,

c)   nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

d) często spóźnia się na lekcje,

e)   sprawia poważne kłopoty wychowawcze,

f) przejawia agresję słowną i fizyczną w stosunku do kolegów,

g)   ma szkodliwy wpływ na innych uczniów,

h)   popada w konflikt z prawem.

8. Ocenę zachowania podwyższa się za:

1)   udział w olimpiadzie przedmiotowej;

2)   udział w innych konkursach;

3)   reprezentowanie Zespołu w zawodach sportowych;

4)   pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;

5)   pracę na rzecz Zespołu (np. sprzątanie terenów szkolnych) lub środowiska;

6)   pracę na rzecz innych lub inną działalność charytatywną;

7)   pomoc kolegom w nauce;

8)   przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności;

9)   wyjątkową kulturę osobistą;

10)  100% frekwencję na zajęciach.

9. Ocenę zachowania obniża się za :

1)   przeszkadzanie na lekcjach;

2)   aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika Zespołu;

3)   niewykonanie polecenia nauczyciela;

4)   ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo;

5)   udział w bójkach, zaczepianie słowne lub fizyczne;

6)   złe zachowanie na wycieczce, dyskotece lub innej imprezie;

7)   niszczenie sprzętu, umeblowania lub budynku;

8)   niszczenie rzeczy innej osoby;

9)   kradzież;

10)   zaśmiecanie otoczenia;

11)   palenie papierosów lub picie alkoholu;

12)   spóźnianie się na lekcje;

13)   niewłaściwy strój;

14)   niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (np. dyżurnego);

15)   opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia;

16)   wyłudzanie pieniędzy, stosowanie przemocy;

17)   fałszowanie dokumentów.

 

§ 58. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia (słuchacza) z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu, według skali określonej w Statucie, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w drugim tygodniu miesiąca stycznia .

3. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas obowiązani są zorganizować spotkania i konsultacje z rodzicami oraz poinformować ucznia (słuchacza)  i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

4. W przypadku braku osobistego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych są oni informowani przez wychowawcę klasy pisemnie.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne.

7. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne z religii lub etyki do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 59. 1. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (słuchacza), w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin  sprawdzianu uzgadnia się z uczniem (słuchaczem) i jego rodzicem (prawnym opiekunem).

4. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący w tym Zespole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)   dwóch nauczycieli z danego Zespołu lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c wskazany przez dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia (słuchacza) i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (słuchacza).

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.

 

§ 60. 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  W takim przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, zajęć praktycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Czas trwania egzaminu poprawkowego wynosi:

1) części pisemnej – maksymalnie 60 min;

2) części ustnej – maksymalnie 15 minut na przygotowanie się i 15 minut na odpowiedź.

4. W Zespole prowadzącym kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor Zespołu albo nauczycie zajmujący w tym Zespole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji;

2)   termin egzaminu poprawkowego;

3)   pytania egzaminacyjne;

4)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia (słuchacza) i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (słuchacza). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (słuchacza).

10. Pytania na egzamin poprawkowy opracowuje nauczyciel egzaminujący.

11. Uczeń (słuchacz) który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.

12. Uczeń (słuchacz), który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia (słuchacza), który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym).

§ 61. 1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust. 2, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

2. W Technikum, w którym organizowane są praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych na podstawie umowy między dyrektorem Zespołu a kierownikiem zakładu, ocenę wystawia kierownik praktyk.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudnia lub uniemożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Zespół powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia który;

   1)  realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

  2)  spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

nie obejmuje zajęć obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi  opiekunami)

10. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzic (opiekun prawny) składa podanie do dyrektora Zespołu o egzamin klasyfikacyjny w terminie 1 -go dnia od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

12.Datę przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor Zespołu po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13. Dla ucznia, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności jest nieklasyfikowany z zajęć praktycznych, Zespół organizuje w pracowni szkolnej zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu, w skład wchodzą:  

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel, zajmujący inne kierownicze stanowisko- jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

15. Pytania na egzamin klasyfikacyjny opracowuje nauczyciel egzaminujący.

16. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, które trwają:

1)   część pisemna – maksymalnie 90 minut;

2)   część ustna – 20 minut na przygotowanie się ucznia i 20 minut na odpowiedź.

17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji;

2)   termin egzaminu;

3)   ocenę ustaloną przez komisję.

18. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może zdawać go w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Zespołu.

21. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, może złożyć w terminie 7 dni podanie do rady pedagogicznej o powtarzanie klasy.   

22. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

23. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych,  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

25. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

26. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

27. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” , „niesklasyfikowana”

 

§ 62. 1. Uczeń, który nie aprobuje oceny rocznej wyższej niż niedostateczna wystawionej przez nauczyciela może ubiegać się o zmianę oceny w wyniku egzaminu sprawdzającego.

2. Uczeń może wnieść pisemną prośbę do dyrektora Zespołu o wyznaczenie egzaminu sprawdzającego tylko z jednego przedmiotu, jeżeli na zajęciach edukacyjnych ze wskazanego przedmiotu osiągnął roczną frekwencję wyższą niż 80%. Tylko w przypadkach losowych dopuszcza się niższą frekwencję ucznia. Niezależnie od poziomu frekwencji wszystkie godziny opuszczone muszą być usprawiedliwione.

3. Uczeń może wnieść prośbę o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego najpóźniej w dniu klasyfikacji.

4. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu sprawdzającego decyduje dyrektor Zespołu.

5. Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor nie później niż w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.

6. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu, w skład wchodzą:

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Nauczyciel uczący przedmiotu może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor powołuje, jako egzaminatora nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych w tej lub innej szkole.

8. Egzamin sprawdzający z zajęć edukacyjnych składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, zajęć praktycznych oraz wychowania fizycznego. Egzamin sprawdzający z technologii informacyjnej, zajęć praktycznych i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

9. Tematy części pisemnej i ustnej egzaminu, zakres ćwiczeń praktycznych z materiału obejmującego rok nauki oraz kryteria ocen przygotowuje nauczyciel prowadzący przedmiot, od którego oceny nastąpiło odwołanie.

10. Ocenę z egzaminu sprawdzającego ustala komisja. Jeżeli uczeń nie spełnił wymagań na ocenę wyższą, pozostaje ocena proponowana przez nauczyciela. Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 63. 1. Zespół jest jednostką budżetową.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

5. Świadectwo wydawane przez Zespół oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej Zespołu.

6. Zmiany w statucie wprowadza się w drodze uchwał rady pedagogicznej Zespołu.

7. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym Statucie tracą moc postanowienia zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

8. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkich członkom społeczności szkolnej.