artykuł nr 1

Nabór do klas pierwszych

Warunki i tryb przyjmowania uczniów i słuchaczy

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

§ 42. 1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Dyrektor Zespołu.

2. Nabór do szkół odbywa się przez:

1)   składanie informacji o danych ucznia i wyborze szkoły drogą elektroniczną,

2)   złożenie w siedzibie Zespołu niżej wymienionych dokumentów:

a)   podania,

b)   kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

c)   kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d) w przypadku kandydatów do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

3. Ustala się harmonogram rekrutacji obowiązujący w szkołach wchodzących w skład Zespołu zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty wydawanym w roku szkolnym poprzedzającym nabór na następny rok szkolny wskazującym termin:

1)   składania dokumentów do klas pierwszych;

2)   ogłoszenia list przyjętych do szkół;

3)  złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, stanowiących potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranym typie szkoły.

4. Komisja kwalifikacyjna przyjmuje uczniów od 16 do 18 roku życia po ukończeniu gimnazjum do:

1)   Liceum Ogólnokształcącego - o trzyletnim cyklu kształcenia;

2)  Liceum Profilowanego o trzyletnim cyklu kształcenia, kształcącym w profilach:

a)   ekonomiczno –administracyjnym,

b)   zarządzanie informacją;

3)   Technikum nr 1 o czteroletnim cyklu kształcenia kształcącego w zawodzie:

a)   technik ekonomista,

b)   technik handlowiec,

c)   technik technologii odzieży,

d) technik logistyk,

e)   technik żywienia i gospodarstwa domowego,

f) technik organizacji usług gastronomicznych;

4)   Zasadniczej Szkoły Zawodowej- kształcącej w zawodzie:

a)    mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (cykl kształcenia - 3 lata),

b)  kucharz małej gastronomii (cykl kształcenia - 2 lata).

5. Absolwenci gimnazjum, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od spełnienia kryteriów wskazanych w niniejszym Statucie.

6. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

7. Liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt.

8. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 pkt.

9. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

1)   stopień celujący   - 15 pkt;

2)   stopień bardzo dobry   - 13 pkt;

3)   stopień dobry  - 11 pkt;

4)   stopień dostateczny -  7  pkt;

5)   stopień dopuszczający   - 2 pkt;

6)   świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  - 7 pkt.

10. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum jest następujący:

1)   uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

a)   jeden tytuł – 11 pkt,

b)   dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 pkt;

2)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

a)   w jednym konkursie – 5 pkt,

b)   w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 pkt;

3)   zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

a)   w jednej dyscyplinie – 5 pkt,

b)   w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 pkt;

albo (w przypadku braku osiągnięć, co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - 3 pkt;

4)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 pkt;

5)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności środowiska szkolnego – 3 pkt.

11. W przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają według kolejności spełnienia podanych niżej kryteriów uczniowie, którzy:

1)   otrzymali najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym;

2)   uzyskali najwyższą liczbę punktów za świadectwo.

12. O przyjęciu do danego typu szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów otrzymanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejności od największej do najmniejszej. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

§ 43. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia przechodzącego z innej szkoły.

2. Uczeń przechodzący z innej szkoły przyjmowany jest na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia:

a)   spełniającego obowiązek nauki poza szkołą

b)   do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil kształcenia, albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.

 

§ 44. 1. Do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach przyjmowani są absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Do Szkoły Policealnej w Brzezinach przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie.

3. Kandydaci powinni wykazywać się odpowiednimi zainteresowaniami zawodowymi i niezbędnymi dla danego zawodu sprawnościami, a także przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

4. Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej przyjmowane są w terminach corocznie ustalanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

5. Nabór do szkoły odbywa się przez złożenie w siedzibie szkoły następujących dokumentów:

1) podania;

2) kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej;

3) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do którego przygotowuje szkoła;

4) 2 fotografii.

6. O przyjęciu do szkoły decydują:

1)   pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;

2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym lub rozmowy kwalifikacyjnej, a także ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej z przedmiotów ustalonych przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

3)  ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania określonego zawodu;

4) przedłożone zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do którego przygotowuje szkoła.

7. Kryteria oraz warunki przyjęcia do klas pierwszych są podawane do wiadomości kandydatom nie później niż na miesiąc przed terminem rekrutacji.

8. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora Zespołu w każdym roku szkolnym.

9. Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.