artykuł nr 1

"Równaj do najlepszych"- udany finisz projektu unijnego
"Równaj do najlepszych"- udany finisz projektu unijnego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach w okresie od 05 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. realizował projekt p.t. „Równaj do najlepszych”- w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasz projekt był pierwszym projektem realizowanym przez szkołę ponadgimnazjalną z powiatu brzezińskiego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkimi pracami związanymi z obsługą projektu zajmował się Zespół Projektowy w składzie: Jolanta Wojciechowska, Ewa Kowalczyk , Zenona Włodarczyk i Katarzyna Kawecka. Zespół Projektowy musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami zarówno organizacyjnymi jak i formalnymi.

W projekcie uczestniczyło 172 uczniów z klas liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego. Młodzież brała udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i kołach zainteresowań. Wielu uczniów uczestniczyło w więcej niż jednych zajęciach. Oprócz zajęć dydaktycznych odbyły się liczne wyjazdy, m.in.:

- dwie wycieczki do Warszawy ( Sejm, Zamek Królewski, Giełda Papierów Wartościowych),

- do Banku PeKaO SA w Łodzi,

- do Muzeum Geologicznego w Łodzi,

- na Giełdę Minerałów w Łodzi,

- do Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim.

Młodzież uczestniczyła także w spotkaniach z psychologiem. Dotyczyły one planowania kariery zawodowej, kształtowania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, rozwijania empatii.

W czasie realizacji promowaliśmy projekt w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły, na imprezach szkolnych, na spotkaniach z rodzicami; wykonaliśmy również plansze informujące o projekcie.

W ramach promocji projektu wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo EFS, najbardziej zaangażowanym i aktywnym na zajęciach wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego torby typu STUDENT lub torby konferencyjne.

Uczestnictwo w zajęciach nie wiązało się z żadnymi nakładami finansowymi ponoszonymi przez ucznia. Zarówno pomoce dydaktyczne w postaci segregatorów, długopisów, materiałów do zajęć jak i wycieczki były nieodpłatne, finansowane ze środków UE.

Poprzez udział w projekcie szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce naukowe, które będą nadal służyły w procesie kształcenia.

Na zakończenie projektu, w ramach ewaluacji , jego uczestnicy wypełnili ankiety. Młodzież bardzo dobrze oceniła udział i realizację projektu . Wyniki ankiet potwierdzają, że potrzebna jest realizacja tego typu projektów, w związku z tym planujemy kontynuować nasze działania.

Zespół Projektowy