artykuł nr 1

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

§ 12. Do zadań dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu, a w szczególności:

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)  sprawowanie opieki nad uczniami i słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie admnistracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;

6) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu umożliwiającego uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości;

7) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu;

8)  współdziałanie z organem prowadzącym szkołę oraz realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;

9) współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy;

10) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów/słuchaczy do szkół, przenoszenia ich do innych oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów/słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

11) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

12) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

13) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

14) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

15)występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;

16) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

17) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu.

 

§ 13. 1. Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

3. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem § 32.

4. Dyrektor Zespołu powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.