artykuł nr 1

Rada Pedagogiczna

§ 14. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwał związanych z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;

6) przygotowanie projektu zmian Statutu;

7) opiniowanie w szczególności:

a) organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projektu planu finansowego Zespołu;

c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycji dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem jest wstrzymywane przez dyrektora Zespołu. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6.  Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

7. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności rady pedagogicznej określi regulamin rady pedagogicznej opracowany przez zespół powołany w głosowaniu jawnym przez tę radę i przedstawiony jej do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia powołania zespołu. Poprawki do projektu regulaminu są wnoszone i uchwalane w trakcie posiedzenia, na którym zespół przedstawia projekt regulaminu, a w wyjątkowo zawiłych sprawach - na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają uchwały rady pedagogicznej