artykuł nr 1

Rada Rodziców

§ 15. 1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Liceum Profilowanego w Brzezinach, Technikum  w Brzezinach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Brzezinach.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

 

 

3. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)   uchwalanie w rozumieniu z radą pedagogiczną:

a)   programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6. Rada rodziców w regulaminie określa zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.