artykuł nr 1

Samorząd uczniowski

§ 16. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski oraz samorząd słuchaczy zwane dalej „samorządami”.

2.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, natomiast samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Zespołu.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządów określi regulamin uchwalony przez ogół uczniów lub ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulaminy samorządów nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu.

5. Samorządy realizują w szczególności następujące zadania:

1)   organizują społeczność uczniowską i słuchaczy do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków określonych w statucie Zespołu;

2)   przedstawiają dyrektorowi Zespołu oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów lub słuchaczy, takich jak:

a)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

3)   dbają o sprzęt i urządzenia szkolne;

4)   dbają o dobre imię i honor Zespołu, kultywują i wzbogacą jego tradycje.