artykuł nr 1

Projekt "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

 

Projekt "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji inauguracyjnej projektu edukacyjnego "Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.  Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2011 roku i obejmuje wsparciem 30 nauczycieli i 280 uczniów szkół zawodowych. Całkowita jego wartość stanowi kwotę 1 467 421, 41 zł.

Celem projektu jest  podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności oferty szkół zawodowych Powiatu. W ramach realizacji projektu nauczyciele będą uczestniczyć szkoleniach z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału. Dla uczniów zaś będą zorganizowane pozalekcyjne zajęcia językowe prowadzone przez 2 lektorów: lektor polski i „native speaker” z języka anielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego oraz zajęcia informatyczno – matematyczne, z przedsiębiorczości i nowoczesnych metod uczenia się.

  Konferencja odbędzie się 17 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5.

 

Program konferencji:

 

11.00 - Otwarcie konferencji

11.15 – Prezentacja projektów zrealizowanych przez Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w ramach PO KL,

11.45 – Prezentacja projektu „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela”,

12.30 – Prezentacja programu „Kwantowy Umysł” i metod nauczania wdrażanych  w projekcie,

13.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji,

13.15 – Poczęstunek.Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela

 

 

 W dniu 1 lipca 2010 r. Powiat Brzeziński złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela”. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Brzezińskiego oraz do grupy 30 nauczycieli.
 Celem projektu „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela” jest podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności oferty wszystkich szkół zawodowych Powiatu Brzezińskiego poprzez wsparcie edukacji szkolnej 280 uczniów (148K/132M) w zakresie podniesienia kluczowych umiejętności ułatwiających dalszą edukację i/lub uzyskanie pracy w Unii Europejskiej poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

 W ramach projektu zostaną zrealizowane:
? Programy edukacyjne zapewniające Uczniom i Nauczycielom nowoczesne narzędzia edukacyjne tj: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału. Podniosą zdolność koncentracji, zachęcą do czytania, wzmocnią poczucie pewności i świadomości swoich zasobów, co z kolei podniesie sprawność uczenia się i efektywność na egzaminach. Istotny jest fakt, że zajęcia z Uczniami prowadzić będą, uprzednio gruntownie przeszkoleni Nauczyciele. Dzięki takiemu rozwiązaniu przekazana wiedza będzie wykorzystywana długo po zakończeniu projektu.
? Zajęcia językowe prowadzone przez lektorów tzw. „native speaker”, dla których dany język jest ojczystym zapewni uczniom nabycie aktywnych umiejętności komunikowania się w językach obcych (angielski, hiszpański, niemiecki), co umożliwi skuteczne poszukiwanie pracy w UE. Dostęp do dodatkowych zajęć zapewni wsparcie bezpośrednio w zdawaniu matury.
? Zajęcia matematyczno-informatyczne, których celem jest rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi; przygotowanie do matury, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnych w życiu codziennym i zawodowym.
? Praktyczne zajęcia z przedsiębiorczości mające na celu zapoznanie Uczniów z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, aktywnym poszukiwaniem pracy, tworzeniem CV, listu motywacyjnego, zapoznaniem z istniejącymi formami zatrudnienia, zakładaniem i prowadzeniem firmy i pozyskiwaniem środków, dostosowywaniem się do potrzeb rynku, poszukiwaniem nisz, mobilnością.

 Dzięki realizacji projektu zajęcia obowiązkowe prowadzone przez Nauczycieli zostaną wzbogacone o ciekawe i skuteczne metody, co zwiększy atrakcyjność oferty i podniesie jakość nauczania w szkołach zawodowych. Dla uczniów oznacza to podniesienie kluczowych kompetencji, a tym samym szybsze zdobycie pracy i elastyczność w dopasowaniu się do wymogów rynku. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia wiary uczestników we własne możliwości, zwiększy poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
 W ramach realizacji projektu szkoły zawodowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (laptopy, rzutniki, tablica interaktywna, TV, DVD/blu-ray, kamera) o wartości 118 250,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 467 421,41 zł,

 

 realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.